Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Johan Bekers Meubelstoffeerderij

Contactgegevens:
Johan Bekers Meubelstoffeerderij
Gounodlaan 9, 5251 EW Vlijmen
Tel.: 06- 40866477
https://www.bekers.nl
info@bekers.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17196121.

 Artikel 1 – Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer/meubelstoffeerder, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bv. webwinkel of postorder.

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

Artikel 2: Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten schriftelijk aangegaan door Johan Bekers Meubelstoffeerderij gevestigd te Oisterwijk, hierna te noemen Bekers.

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen. 

2. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

Artikel 4 – De offerte

1. Alle offertes zijn tot 1 maand na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens en eventueel door de ondernemer gedane metingen.

2. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

Artikel 5 – De overeenkomst

a) De aanbetaling:

1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage 25%. 

b) Prijzen/ prijswijzigingen

1) Alle overeenkomsten worden per opdracht afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 

2) Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.

3) Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering geldt:

– prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend. Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet doorberekend worden. 

4) Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bv. opruimingen, acties geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

c) Eigendomsvoorbehoud

1) De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs en eventuele bijkomende kosten volledig heeft voldaan. 

2) De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

d) Schadevergoeding bij zakelijke afnemers:

De ondernemer hoeft nooit directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke te vergoeden.

 e) Voorrijkosten:

De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen.

Artikel 6: Leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen bindende termijnen. Vanwege onverwachte omstandigheden kan de levering later plaats vinden. Uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever. 

Artikel 7: Gedeeltelijke levering

Iedere gedeeltelijke levering, waaronder ook wordt verstaan de levering van goederen of werkzaamheden van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. 

Artikel 8: Rechten en plichten van de ondernemer

1) De ondernemer levert de producten goed en zoals afgesproken in de overeenkomst.

2) De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige personen. 

Artikel 9: Rechten en plichten van de afnemer

1) De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.

2) De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk belangrijke gegevens heeft.

3) De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bv. het gebruik van een lift noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening. 

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

De afnemer machtigt Bekers om de opdracht (bv. vlechtwerk) door een door hem aan te wijzen derde te laten uitvoeren.  

Artikel 11: Annuleren

Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd aan de ondernemer. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag) verminderd met niet gemaakte variable kosten zoals afleverkosten.  

Artikel 12: Vervoer

1) Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. 

2) Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. 

3) Als de afnemer zelf het vervoer regelt dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn. 

 Artikel 13: Betaling

1) De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant/pinbetaling). In overleg kan er verzocht worden om het bedrag op de afleverdatum over te maken.

2) Onderhoudsproducten kunt u ook online bestellen via onze website en betalen met Ideal via uw eigen bank of middels overboeking. Indien u kies voor overboeking verzoeken u het openstaande bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Beide betaalmethoden worden verzorgd door onze betaalprovider Stichting Mollie Payments. Na uw bestelling ontvangt u van Mollie een mail met daarop de betalingsgegevens en een betaallink. Alle betalingen vinden plaats middels een beveiligde verbinding. 

Zodra uw betaling is ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Uw bestelling wordt verzonden nadat wij de betaling hebben ontvangen. 

In het geval van retouren ontvangt u het bedrag op dezelfde wijze terug als waarop u heeft betaald.

3) Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voorgang van het werk en de levering van materialen. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. 

4) Niet-tijdige betaling: als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. 

Artikel 14: Garantie

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. De ondernemer geeft 1 jaar volledige garantie op de geleverde producten.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- respectievelijk importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a) overmacht

b) normale slijtgage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik

c) verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht

* De ondernemer is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bekers of van hen, die door Bekers te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden. 

* Bekers zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 16: Klachten

1) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren. Liefst binnen 2 werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt. 

 2) Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer. 

3) Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 17: Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

Artikel 18: Nederlands recht

Op alle door Bekers gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 19: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bekers, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

 

 

 

Privacybeleid

Op alle diensten en leveringen is ons Privacybeleid van toepassing.
Lees ons Privacybeleid.